Ebook Architecture design notebook

Ebook Architecture design notebook phân tích các quá trình thiết kế : Tiếp cận địa điểm, sơ đồ hóa, áp dụng công nghệ, và tính xanh của công trình đối với việc thiết kế kiến trúc. Quyển sách cũng đưa ra mối tương quan của các quá trình thiết kế  với tình hình kinh tế xã hội thực tế.