Ebook Kiến trúc phỏng sinh học


Ebook Kiến trúc phỏng sinh học phân tích những công trình lấy ý tưởng thiết kế từ tự nhiên: nhà hat sydney opera, Bê bơi Bắc Kinh.... Quyển sách cũng đưa ra hệ thống kiến thức một cách logic cho những ai muốn tìm ý tưởng thiết kế từ tự nhiên.

Đọc sách Online :