Giáo trình Kỹ thuật đô thị


MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 .............................................................................................................................1
LỰA CHỌN ĐẤT ĐAI ĐỂ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ ................................................................2
I. NHỮNG YẾU TỐ THIÊN NHIÊN CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN
ĐẤT ĐAI XÂY DỰNG ĐÔ THỊ ........................................................................................2
1. Điều kiện khí hậu.........................................................................................................2
2. Điều kiện địa hình........................................................................................................3
3. Điều kiện thuỷ văn.......................................................................................................3
4. Điều kiên địa chất công trình và địa chất thuỷ văn......................................................4
II. LỰA CHỌN ĐẤT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ......................................................................4
1. Đánh giá đất đai ...........................................................................................................4
2. Lựa chọn đất xây dựng đô thị ......................................................................................6
3. Một số biện pháp chống xói mòn cho địa hình đồi, dốc:.............................................6
III. QUY HOẠCH CHIỂU CAO KHU ĐẤT XÂY DỰNG................................................7
1. Quy hoạch chiều cao:...................................................................................................7
2. Mục đích của quy hoạch chiều cao..............................................................................7
3. Yêu cầu ........................................................................................................................7
4. Nguyên tắc ...................................................................................................................8
IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ QUY HOẠCH CHIỀU CAO ...............................8
1. Phương pháp mặt cắt ...................................................................................................8
2. Phương pháp đường đồng mức thiết kế.......................................................................9
V. QUY HOẠCH CHIỀU CAO ĐƯỜNG PHỐ ...............................................................10
1. Chia lưu vực thoát nước.............................................................................................10
2. Quy hoạch chiều cao cho đường phố.........................................................................11
CHƯƠNG 2. KHÁI NIỆM VỀ GIAO THÔNG ĐÔ THỊ .....................................................15
I. VAI TRÒ CỦA GIAO THÔNG ĐÔ THỊ ......................................................................15
1. Khái niệm...................................................................................................................15
2. Vai trò của giao thông đô thị .....................................................................................15
3. Phân loại các phương tiện giao thông........................................................................16
4. Đặc điểm giao thông trong các loại thành phố ..........................................................17
5. Đặc điểm các phương tiện giao thông .......................................................................18
II. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG......................................20
1. Các chỉ tiêu quy hoạch của mạng lưới giao thông.....................................................21
2. Các chỉ tiêu giao thông ..............................................................................................22
III. GIAO THÔNG CÔNG CỘNG.............................................................................23
1. Các dạng tuyến giao thông công cộng.......................................................................23
2. Khối lượng vận chuyển hành khách ..........................................................................24
3. Những đặc điểm của dòng hành khách......................................................................25
CHƯƠNG 3. GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI ..........................................................................26
I. GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT.......................................................................................26
1. Đặc điểm....................................................................................................................26
2. Các dạng ga: ..............................................................................................................26
3. Vị trí ga và tuyến đường sắt trong quy hoạch đô thị .................................................28
II. GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ........................................................................................29
1. Đặc điểm....................................................................................................................29
2. Phân loại ....................................................................................................................30
71
III. GIAO THÔNG ĐƯỜNG THUỶ.................................................................................33
IV. GIAO THÔNG HÀNG KHÔNG ................................................................................34
1. Đặc điểm:..................................................................................................................34
2. Phân loại sân bay .......................................................................................................35
CHƯƠNG 4. MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG PHỐ .........................................................................36
I. YÊU CẦU, CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI ĐƯỜNG PHỐ....................................................36
1. Những nguyên tắc chung của mạng lưới đường phố.................................................36
2. Các chức năng của mạng lưới đường phố .................................................................37
II. CÁC SƠ ĐỒ HÌNH HỌC CỦA MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG PHỐ ...................................38
1. Sơ đồ vòng xuyên tâm ...........................................................................................38
2. Sơ đồ hình quạt ......................................................................................................38
3. Sơ đồ bàn cờ ..........................................................................................................39
4. Sơ đồ bàn cờ chéo..................................................................................................39
5. Sơ đồ hỗn hợp........................................................................................................40
6. Sơ đồ tự do( theo địa hình) ....................................................................................40
III. PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ .......................................................................................42
1. Mục đích, nhiệm vụ của phân loại đường phố.......................................................42
2. Các loại đường phố................................................................................................42
IV. CẤU TRÚC MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG PHỐ ................................................................46
1. Mật độ mạng lưới đường phố ....................................................................................46
2. Sơ đồ mạng lưới đường phố ......................................................................................47
3. Mạng lưới đường phố trong đơn vị ở ........................................................................48
CHƯƠNG 5. CÁC BỘ PHẬN CỦA ĐƯỜNG PHỐ ............................................................49
I. KHẢ NĂNG THÔNG XE CỦA ĐƯỜNG PHỐ ...........................................................49
II. CÁC BỘ PHẬN TRẮC NGANG CỦA ĐƯỜNG PHỐ...............................................50
1. Lòng đường................................................................................................................50
2. Vỉa hè.........................................................................................................................50
3. Dải phân cách ............................................................................................................51
4. Dải trồng cây..............................................................................................................51
CHƯƠNG 6. NÚT GIAO THÔNG.......................................................................................51
I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NÚT GIAO THÔNG..........................................................51
1. Khái niệm...............................................................................................................51
2. Yêu cầu cơ bản khi thiết kế nút giao thông: ..........................................................51
3. Các bước tiến hành khi thiết kế nút giao thông: ....................................................51
II. NÚT GIAO THÔNG CÙNG MỨC..............................................................................52
1. Phân loại ................................................................................................................52
2. Nguyên tắc thiết kế nút giao thông cùng mức .......................................................53
3. Độ phức tạp tại nút giao nhau cùng mức ...............................................................53
4. Các yêu cầu về giao thông tại nút..........................................................................54
5. Các loại đảo dùng trong nút giao thông cùng mức ................................................56
III. NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC ............................................................................57
1. Công dụng của nút giao thông khác mức ..............................................................57
2. Phân loại ................................................................................................................58
CHƯƠNG 7. TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG...............................................61
I. ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐÈN TÍN HIỆU .........................................................................61
II. ĐƯỜNG PHỐ GIAO THÔNG 1 CHIỀU.....................................................................62
III. BÃI ĐỖ XE .................................................................................................................62
CHƯƠNG 8. MẠNG LƯỚI CÔNG TRÌNH NGẦM VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN MẶT ĐẤT
...............................................................................................................................................64

Đọc sách online