Đồ án đạt giải 3 Loa Thành - Trung tâm điều hành và nghiên cứu than khoáng sản miền bắc

Đồ án Trung tâm điều hành và nghiên cứu than khoáng sản miền bắc của tác giả Nguyễn Thị Lan Hương 
Giáo viên hướng dẫn : Thầy Đỗ Trọng Hưng
Đồ án loa thành


Đồ án loa thành

Đồ án loa thành

Đồ án loa thành

Đồ án loa thành

Đồ án loa thành

Đồ án loa thành

Đồ án loa thành

Đồ án loa thành

Đồ án loa thành

Đồ án loa thành

Đồ án loa thành